Anarkism/Anarchism

Här är en text som bokmäss-gruppen har arbetat med

Anarkism

Den anarkistiska ideologins grundstenar kan sägas vara frihet, jämlikhet och solidaritet. Anarkister motsätter sig hierarkier av alla slag och tror på varje individs rätt att själv bestämma hur den vill forma sitt liv. Samtidigt är anarkism inte individualistisk. Vi tror på kollektivism och på ett samhälle där vi kan ta hand om varandra.

En viktig del är därför tron på självstyre; ett beslutsfattande organ ska aldrig vara större än att alla som berörs av ett beslut har möjlighet att delta i beslutsfattandet. En konsekvens av detta blir att anarkister motsätter sig staten, det privata ägandet och den representativa demokratin. Eftersom anarkismen är en icke auktoritär ideologi motsätter den sig även våldsmonopolet, där staten med hjälp av polis och militär tvingar människor till att göra sådant som de inte vill, och upprätthåller kapitalistiska ideologier. Exempel på det senare innefattar att vräka folk från deras hem, kriminalisering av människor som stjäl mat och andra varor för att överleva och användning av brutalt våld under antikapitalistiska demonstrationer.

Frihet går hand i hand med jämlikhet och det ena kan omöjlig finnas utan det andra. Som anarkister tror vi på ett jämlikt samhälle där alla är unika och har samma rättigheter att verka oberoende av etnicitet, klass, förmåga, kön eller sexuell läggning. Verklig frihet kan dock bara uppnås tillsammans med andra och kräver därför en decentraliserad miljö där exempelvis arbetet styrs av de som utför det. Där ingen har rätt att tjäna pengar på någon annans arbete, där allas tid är lika mycket värd och där alla individer har rätt till social och ekonomisk trygghet. Ett samhälle där alla har ett gemensamt ansvar, var och en efter förmåga.

 

***ENGLISH***

 

This is a text that people of the book fair group have been working on

Anarchism

The anarchist ideology is based on freedom, equality and solidarity. We oppose hierarchies of any kind and believe in the right of an individual to decide how they want to shape their life. At the same time anarchism is not individualistic. We believe in collectivism and a society where we can take care of each other.

An important aspect of anarchism is self-government, that is, everyone affected by a decision should have the opportunity to participate in the decision-making process. For this reason anarchists oppose the state, private property and representative democracy. Since anarchism is a non-authoritarian ideology it also opposes the state’s monopoly on violence, in the form of the police and military, which are used to force people to do things they do not want to do and to uphold capitalist ideologies. Examples of the latter include evicting people from their homes, criminalizing people who steal food and other goods to survive and the use of brutal violence at anti-capitalist demonstrations.

Freedom goes hand in hand with equality and one cannot possibly exist without the other. As anarchists we believe in an egalitarian society where everyone is unique and has the same rights regardless of race, class, ability, gender or sexual orientation. True freedom can only be achieved together and therefore requires a decentralized environment where work is driven by those who perform it, where no one has the right to make money off of others work, where everyone’s time is worth equal and all individuals are entitled to social and economic security: a society with shared responsibility, each according to ability.

Email: bokmassamalmo@riseup.net

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s