INFO om programpunkterna / INFO about workshops

Information om programpunkterna / Info about the workshops.

Vi försöker hitta översättare men behöver fler! Så känner du att du skulle kunna hjälpa till med översättning- hör av dig till oss! Om du behöver översättning till en workshop- anmäl det vid infobordet så fort du kommer till mässan så ska vi försöka lösa det!

Visköversättning: Du sitter med under workshopen med en eller flera som inte förstår språket som workshopen hålls på och översätter medans samtalen pågår. Detta kan vara väldigt ansträngande så det är bra om vi är många och kan dela arbetet! Vi har programpunkter på engelska och svenska.

_____________________________________________________________

                                    IN ABSOLUTELY NO ORDER:        

_____________________________________________________________

Skulden – Eurokrisen sedd från Aten  – Kajsa Ekis Ekman

Svenska. Om hur den ekonomiska krisen påverkar Grekland och varför den uppstått. Kom om du tycker att Anders Borgs förklaring att greker  “pensionerar sig vid 40″ låter skumt och du inte heller nöjer dig med abstrakta förklaringar som “det är kapitalismens fel.” Kom om du har tröttnat på att lämna över ekonomin åt ekonomerna!

*

The Dept/Guilt – The eurocrisis viewed from Athens – Kajsa Ekis Ekman

Swedish. How the economic crisis effect Greece and why it happened. If you think Anders Borgs explanation that greeks “retire at 40” sounds suspicious and if you’re not satisfied with abstract explanations that say “its the fault of capitalism”, if you’re tired of letting the economist deal with the economy you should attend this talk!

__________________________________________________________

Syria och Egypt: English. One person will introduce and moderate the discussion and one person will be a simultaneous  interpreter.                                                                                                               

 1) Role of anarchists in Egyptian revolution by Blabiush                                    

“The anarchists participated in Egyptian revolution since the very
beginning, as individuals in broader youth movements or as smaller
collectives. Their quantity and open exposing their own political options
were increasing together with general radicalization and grassroots
self-organization of the Egyptian society, turning into a visible movement
which on the one side, become one of the most important forces in street
confrontation, and on the other, started to issue more and more deepened
programs of decentralization of the state and moving the decision-making
into local committees and worker’s cooperatives. In my presentation I
would like to trace the development of anarchist groups and their tactics
adapted each time to the successive stages of the revolution.”

Blabiush  is a Polish anarchist activist since few years focusing on cooperation  between collectives from Europe, Middle East and North Africa. One of  co-founders of Tahrir ICN

2) Syrian revolution from anarchist perspective by Leila                                  

The discourse on the situation in Syria has been dominated by geopolitical
considerations, questions of foreign intervention and the rise of radical
Islamism and sectarianism.  Whilst these issues are of vital importance,
the focus on these has over-clouded any real understanding of the popular
struggle on the ground. The popular civil resistance is made up of people from all classes, sects and religions, motivated by a desire for freedom, social justice and
dignity. Many examples of autonomous, horizontal, self-organization exist
such as the hundreds of local committees that have been established in
neighborhoods across the country where revolutionary activists continue
their struggle against the regime and increasingly against
counter-revolutionary forces such as Jihadi groups. Local Councils, which
provide services to the population, give inspiring lessons for
self-governance in areas liberated from the state. This presentation will
give an overview of the key players involved in the struggle in Syria,
both progressive and reactionary, on the local, regional and global level.
It will focus on the grass roots civil resistance and provide examples for
international solidarity.
Leila is of Syrian origin and worked for a number of years as a human rights  activist inside Syria. One of co-founders of Tahrir-ICN.

*

Syrien och Egypten: Skypesamtal. Engelska. En person kommer att moderera samtalet och en person kommer att simultanöversätta till engelska.

1) Anarkisternas roll i den egyptiska revolutionen av Blabiush                                    

Anarkistiska grupper har från början deltagit den egyptiska revolutionen, både i konfrontationer på gatan och i en decentraliserad organisering genom lokala kommitteer och arbetarkollektiv. Blabiush kommer i sin presentation spåra den anarkistiska utvecklingen under revolutionen i Egypten. Blabiush, en av grundarna till Tahrir ICN, är en polsk anarkist som sedan några år tillbaka har fokuserat på samarbeten mellan kollektiv i Europa, Mellanöstern och Nordafrika.

2) Den syriska revolutionen från ett anarkistiskt perspektiv av Leila                                  

Det folkliga motståndet i Syren består av flera klasser, sekter och religoner. Det finns många exempel på autonom och horizontal självorganisering, bland annat de hundratals lokala kommiteer som etablerats runt om i landet. Lokala råd, som ger stöd till befolkningen, inspirerar om hur det går att organisera sig fritt från staten i autonoma områden. Leila kommer i sin presentation ge en överblick över nyckelaktörerna i den syriska kampen, både progressiva och reaktionära, på lokal, regional och global nivå. Det kommer att vara fokus på det civila gräsrotsmotståndet samt ges exempel på internationell solidaritet. Leila, en av grundarna av Tahrir-ICN, har syriskt ursprung och arbetade ett antal år som människorättsaktvist I Syrien.

_____________________________________________________________

Thoughts  and information on revolutionary Solidarity and recent  cases of repression in Germany  – Anarchist from Hamburg and Berlin

Workshop. English.

We’d like to give information on some of the latest cases of  repression, the solidarity for them and a general discussion on how and what it should mean for us as anarchists. We’d like to exchange information and thoughts with comrades from diffrent places to develope our ideas.

*

Revolutionär solidaritet och aktuell repression i Tyskland – Anarkister från Hamburg och Berlin

Workshop. Engelska.

Vi vill prata om några av de senaste fallen av repression, solidaritetsarbetet kring dem och ha en generell diskussion om vad  repression och solidaritet innebär för oss anarkister. Vi skulle vilja  utbyta information och tankar med andra kamrater från andra platser för att utveckla våra ideer.

_____________________________________________________________

Demonstrationstrategier – Allt åt Alla, Malmö

Workshop med smågruppsdiskussioner. Svenska med möjligheten att ex ha en diskussionsgrupp på engelska.

Vi kommer tillsammans att diskutera och tala om hur man anordnar en demonstration beroende på vilket syfte och mål denna har. Hur planerar man en demonstration och vad ska man tänka på. Hur lägger man upp olika  strategier för olika situationer och hur förmedlar man dessa strategier  till deltagarna. Hur styr man vad som förmedlas utåt. Vad ska man tänka  på innan, under och efter en demonstration. Detta gör vi tillsammans och  vi tror att det är en viktig diskussion att ta då det för många gånger  kan gå lite för rutinmässigt när man anordnar saker. Vi är en stark  rörelse med en stor potential.

*

Demostrategies – Allt åt Alla, Malmö

Workshop with small group discussions. Swedish with the possibillity to have for example one discussiongroup in english.

We will toghether discuss and talk about how to organize a demo depending on the purpose and goal for the demo. How do you plan a demo and what is good to think about? How do you plan different strategies according to different situations and how do you connect the chosen strategies to the demo-participants. How do one control what is said outwards. What is good to think of before, during and after a demo. We’ll do this toghether and we think that this is an important discussion to take because it is easy to just go on routine. We are a strong movement with big potential.

_____________________________________________________________

Hållbar Aktivism  – Aktivistsupporten

Workshop max 25 personer. Svenska.

När vi ser oss om i rörelser och pratar med våra aktivistvänner märker vi att många inte orkar hålla på längre och att andra drar sig för att göra aktivism i rädsla för att det ska vara för tufft. I ett allt hårdare samhälle kommer vår kamp att behövas länge till. Den här workshopen utgör en plattform för att tillsammans undersöka hur vi ska orka. Vi kollar på uttalade och outtalade  förväntningar på vad en ska orka, hur en märker att det börjar bli för mycket och hur en, själv och som grupp, kan verka för att förhindra utmattning hos sig själv och andra.

*

Sustainable longterm activism – Aktivistsupport

Workshop max 25 participants. Swedish.

When we look around in activst environments we notice that many activist don’t have the energy to keep doing activism and that others are hesitant to do activism due to fear of it being too hard. In a society that becomes harsher our struggles will be needed for a long time. This workshop will work as a base to investigate how we will have the strength to keep on organizing. We explore outspoken and nonspoken expectations on what activist should be able to carry, how you notice that it starts to become too much and how to prevent it to become too much and to prevent exhaustion to happen to oneself or others and the group.

______________________________________________________________

Skrivarworkshop- skriva sin egen historia

Svenska

Workshop: Workshop om att skriva om historia och nutid för framtiden! Den som är med kommer få testa att skriva under enkla, opretentiösa former, prata lite om varför vi ska skriva och om vad. Vi kommer göra en del roliga övningar och även skriva klart varsin text kopplad till sin egen/ens kollektiva historia.

*

Writing workshop- write your own history

Swedish

Workshop: Workshop in writing about the history and present for the future! Participators will, under unpretentious settings, be able to test to write, and talk a little bit about why we should write and about what. We will make some fun excersies and also write one text each about our own/your collective history.

_____________________________________________________________

Writing One’s History

Engelska

Writing one’s history will be a panel discussion between former members from the groups Queer Jihad, Malmö Fria Kvinnouniversitet (MKF) and Utkanten. During the discussion we will talk about former activities of the groups, why a book? target audience as well as how they have chosen to represent themselves (what has been included/excluded).

*

Att skriva sin egen historia

Engelska

‘Att skriva sin egen historia’ är ett panelsamtal mellan tidigare medlemmar ur grupperna Queer Jihad, Malmö Fria Kvinnouniversitet (MFK) och Utkanten. Under samtalet kommer vi att prata om gruppernas tidigare aktivitet och varför en bok? Vi diskuterar såväl målgrupp som hur grupperna har valt att representera sig själva (vad har inkluderats och exkluderats).

_____________________________________________________________

Autonomi i upploppens tid – Mathias Wåg

Svenska. Workshop

Journalisten Mathias Wåg kommer presentera nya numret av  Brand och ställa mot boken I Stundens Hetta. Hur har anarkister och autonoma organiserat sig, vilka kamper har varit centrala, vilka  förändringar har de anpassats efter och vilka har setts som subjekten som för dessa kamper. Hur hänger klassammansättning och autonom kamp ihop? Föredraget kommer försöka plocka fram en rad erfarenheter, lärdomar och lektioner från tidigare kampcykler som en radikal vänster kan ha nytta av idag.

Texterna: Brand är en anarkistisk tidskrift som funnits sedan 1898  och alltid varit en röst för den utomparlamentariska anarkistiska  vänstern. Det nya numret ”Upploppsfaran” (3/2013) är en pocket i  samarbete med Pluribus förlag och handlar om hur upplopp har  teoretiserats av den radikala vänstern genom historien. I upploppen ställs alla frågor på sin spets – vilken kamp som sker utanför  institutioner och etablerade vänstern, hur arbetarklassens  sammansättning ser ut, hur stadsomvandlingar slår mot arbetarklassen, hur rasifieringen delar klassen (och övervinns) och hur en nyliberal  varuekonomi praktiskt undergrävs genom massornas “moraliska ekonomi”  (rätten till existens!). För Brand är det självklart att delta i den anarkistiska bokmässan, eftersom det är en utmärkt plats att förena teori och praktik, en plats där praktiska aktivister hämtar teoretiskt  bränsle för fortsatt kamp. Boken ”I stundens hetta- Svarta block, vita  overaller och osynliga partier” som Mathias Wåg varit redaktör för  behandlar autonom organisering i Europa de senaste 50 åren.

Lästips: I Stundens Hetta (Red: Mathias Wåg, Roh-nin  2011), Upploppsfaran (Red: Samira Ariadad/Brand, Pluribus 2013), Utan framtid (Natacha López och Mårten Björk, Celanders 2013)

*

Autonomy in a Time of Riots – Mathias Wåg

Swedish. Workshop.

Journalist Mathias Wåg will introduce the new issue of Brand magazine along with the book I Stundens Hetta (In the heat of the moment). How have anarchists and autonomes organized themselves, which struggles have been central, what changes have they adapted to and who has been seen as the subjects for these struggles? How are class and autonomous struggle connected? The lecture will try to pick up a range of experiences and lessons from previous cycles of struggle that the radical Left can benefit from today.

Texts: Brand is an anarchist magazine that has existed since 1898 and has always been the voice of  the extra-parliamentary, anarchist Left. The new number “Upploppsfaran”(“riot danger”, 3/2013) was produced in cooperation with the publisher Pluribus and considers how riots have been theorized by the radical left throughout history. In times of riot all issues are pushed to their extreme – what struggles take place outside of institutions and the established Left, what working class composition looks like, how urban transformations are affecting the working class, how racialization divides the working class (and how it can be overcome) and how a neoliberal commodity economy is practically undermined by the masses’ “moral economy “(the right to existence!). For Brand, participating in the anarchist book fair is a matter of course, as it is a great place to combine theory and practice, a place where practical activists retrieve theoretical fuel for their continued struggle.

The book “In the Heat of the Moment: Black Blocks, White Overalls and Invisible Parties”, which Mathias Wag was editor of, discusses autonomous organizing in Europe over the past 50 years.

_____________________________________________________________

Workshop om samtycke – Radikalt Antisexistiskt Arbete (RASA)

Svenska. Deltagarantalet begränsat till 5-20 personer. Stängd  workshop (alltså ingen drop-in) för att kunna skapa en “tryggare plats”  tillsammans.

De flesta tycker att det är lite genant eller obekvämt att  prata om sex och samtycke, hur det känns, vad en tänker. Vad tycker jag  om? Vad tycker min partner om? Hur får jag reda på det? RASAs arbete går ut på att prata om att prata om sex, att lära sig tekniker och bygga  ett ordföråd för att kunna prata samtycke, för att kunna förmedla våra  egna gränser, och ta reda på andras. Det behöver inte heller handla om  sex, utan samtyckestänk kan lika gärna appliceras på kramar, samtal  eller vad som helst. Workshopen kommer  bland annat bestå av att vi berättar lite bakgrund kring samtycke och  olika syn på vad det kan innebära, men framförallt interaktion:  diskussioner i smågrupper och stor grupp, samt praktiska övningar. Vi  lägger också vikt vid att skapa en tryggare plats och en behöver inte  vara med på någon del som en inte vill vara med på.

*

Workshop about concent – Radical Antisexist Work (RASA)

Workshop. Swedish. max 20 persons. This is a closed workshop so no drop in, this is for creating a safe space during the workshop.

Most people think it’s a little embarrassing or uncomfortable to talk about sex and consent, how it feels, what one thinks. What do I think? What does my partner think? How do I find out? Rasa’s work is to talk about talking about sex, to learn techniques and to build a vocabulary for consent, in order to convey our own limits, and learn other people’s. Consent does not have to be about sex, it is a way of thinking that can just as easily be applied to hugs, conversation or whatever. The workshop will include a little background about consent and the different views on what it might mean. It will however focus on discussions in small and large groups,as well as practical exercises.We put emphasis on creating a safer space where one does not need to participate if they do not feel comfortable.

______________________________________________________________

FEM PAPPERSLÖSA KVINNORS HISTORIER –Amalia Alvarez

Fem serier baserade på verkliga historierna om fem kvinnor som bor eller har  bott “illegalt” i Sverige. En kvinna som författaren träffade på  Kvinnojouren berättar sin historia som “importhustru”, en annan kvinna  som hon träffade i fackföreningen berättar historien om de kvinnliga  papperslösa arbetarnas situation i Sverige, trafficking, nätverk som  utnyttjar kvinnor, etc. En annan historia handlar om en kvinna som fått  avslag på sin asylansökan. Hon berättar om sin väg till Sverige. Boken är utgiven av Tusen Serier, som vänder sig till samma grupp som  drabbas av REVA (polisens inre passkontroller): De av oss som bor/bott i Sverige men som inte ser tillräckligt “svenska” ut, eller inte beter sig  tillräckligt “svenskt” eller inte har tillräckligt “svenska” efternamn.  Vi vill öppna upp den svenska seriekulturen och bryta det mönster som  länge gjort att serier som gjorts och getts ut i Sverige med få undantag  bara försöker tilltala “svenskar”. Tusen Serier visar att det finns tusen sätt att berätta en historia, tusen håll att komma ifrån.

*

FEM PAPPERSLÖSA KVINNORS HISTORIER (The stories of five undocumented women)- Amalia Alvarez

Five stories based on the real stories about five women who live or have lived undocumented in Sweden. One “imported wife” whom Alvarez met at the women’s shelter, one whom Alvarez met at the trade union who tells about the life as undocumented laborers situation in Sweden. One woman who has had her asylum application denied tells about her journey to Sweden.

The book is published by Tusen Serier (Thousand Comics), which address the same group that is affected by REVA (inner police passport controls): Those of us who live / lived in Sweden but who do not look “swedish” enough, or not act adequately “swedish” or does not have a surname that is “swedish” enough. We want to open up the Swedish comics culture and break the cycle of long made that series made and released in Sweden with few exceptions, are just trying to appeal to “swedes”. Tusen Serier shows that there are a thousand ways to tell a story, a thousand places to come from!

______________________________________________________________

Maskulinitet och organisering – Första Linjen 

Workshop. Svenska

Könsmakt genomsyrar alla organisationer. Vi vill skapa en diskussion utifrån kunskapen om att manlighet används som maktmedel inom organisationer. Hur kan maskulina kamrater stödja varandra feministiskt? Vi fördjupar oss bland annat inom informations-spridning,  socialt ansvar, konfrontation och krishantering vid  övergrepps-situationer.

*

Maskulinity and organization – Första Linjen

Workshop, Swedish

Workshop: Gendered power structures exist in every organization. We want to start a discussion about how masculinity is used as a means of power in organizations. How can masculine comrades support each other in a feminist way? We talk about distribution of information, social responsibility, confrontation and crisis management in situations of abuse.

______________________________________________________________

Arbetsförmedlingskritik – Första Linjen

Workshop. Svenska.

Arbetsförmedlingen är en central institution i den moderna kapitalismen. Den administrerar och kontrollerar reservarmén – dvs. alla vi som saknar arbete för tillfället. I Sverige har skandalerna kring arbetsförmedlingen avlöst varandra. Jobbcoachprogrammet för nyarbetslösa las nyss ner efter år av ineffektivitet. Fas 3 har blivit en symbol för den borgerliga regeringens politik. Arbetslösheten, framförallt för unga, brer ut sig. Utomlands har eurokrisen skapat massarbetslöshet, enorma rörelser, motstånd och kamp. Under denna punkt kommer vi diskutera arbetsförmedlingen från det stora till det lilla. Från kritiken av kapitalismen till kampen i vardagen. Vi vill utbyta erfarenheter med människor som är arbetslösa, som varit det eller som kommer vara det snart. Kan vi skapa en rörelse av arbetslösa arbetare? Hur fungerar kön i relation till arbetsförmedlingens kontrollapparat? Vilka erfarenheter av kamp och motstånd har vi?

*

Arbetsförmedlingskritik – Första Linjen

Workshop, Swedish

Workshop: Job centers are a central institution in modern capitalism which administers and controls the reserve army that is all of us who are unemployed. In Sweden a number of scandals involving the job centers have occurred and they have become a symbol of the policies of this government. Unemployment, especially for young people is rising. In Europe the crisis create mass unemployment, huge movements, resistance and struggle. In this workshop we will discuss the job centers in the broad and narrow perspective; from capitalism to the everyday struggle. We want to share experiences of unemployment. Can we create a movement of unemployed workers? How does gender affect the control the job centers exercise? What experiences do we have of struggle and resistance?

______________________________________________________________

Crisis, Fascism and recent development in Greece – Crisis Mirror

Workshop. English.

Recent Greek history includes a long line of structural as well as parasitic presence of fascism. However, under the prism of an intensified global capitalist crisis these manifestations of fascism transform into the dark side of the appliance of shock politics. Members of the group Crisis Mirror are going to give a presentation that might give the audience a deeper insight into the paradigm of financial fundamentalism combined with fascist methods of oppression.

*

Krisen, Fascism och den senaste utvecklingen i Grekland – Crisis Mirror

Workshop. Engelska.

Nutida grekisk historia omfattas av en lång rad strukturell såväl som praktisk närvaro av fascism. Under pressen från en intensifierad global kapitalistisk kris och som följd av olika chockpolitiska beslut öppnas möjligheter upp för fascism att på olika sätt manifesteras. Medlemmar ur gruppen Crisis Mirror kommer att ge en presentation som kan ge deltagarna en djupare insikt om hur förtryck utövas med hjälp av ekonomisk fundamentalism i kombination med fascistiska metoder.

________________________________________________________________

Kolonialisering, kapitalism och kamp.

Modererat panelsamtal om de stora K;na och vår värld!

Svenska och engelska.

Medverkande: Aktivistgruppen Kolonierna, som varit aktiva kring kampen mot gruvprospektering i Gállok, Klara Sager, som gjort filmen ”Om bergen faller sönder” om uranmotstånd i Jämtland, samt Tannie Nyboe, miljöaktivist sedan många år.

Välkommen att lyssna på och delta i ett samtal om kolonialisering, kapitalism och miljökamp och dessa frågors historia, nutid och framtid. Efter en presentation av deltagarna och deras respektive projekt diskuterar vi hur kapitalism och miljöförstöring hänger ihop, kopplat till bla kolonialisering. Vilka kampmetoder är mest effektiva? Går det att skapa förändring inom vårt nuvarande system? Hur kan allianser mellan lokalbefolkning och aktivister byggas, som inte alltid är samma personer?

Deltagarna:

Tannie Nyboe: Tannie har varit engagerad i olika former av miljö- och klimataktivism i flera år, först som aktivist i Greenpeace och sedan genom olika vänsterradikala miljökampanjer och organiseringar, senast i kampanjen mot skiffergasutvinning i Danmark. Utöver detta är hen också med i miljöredaktionen på den danska vänsterrörelsens nyhetsportal, modkraft.dk. Med utgångspunkt I egna erharenheter från bland annat kampen mot skiffergasutveckling I danmark vill jag säga några ord om det klara sammanhang jag ser mellan den antikapitalistksa kampen och och kampen mot övernyttjande av våra gemensamma resuerser. Lär mer av Tannie: HÄR, samt HÄR och HÄR.

Kolonierna: Med utgångspunkt från slaget om Gállok tänkte vi prata om erfarenheter från den kampen och om hur kolonisering fungerar idag. Förra året var många av oss engagerade i kampen för att skydda Ojnareskogen från gruvindustrins giriga käftar, i år slogs vi mot staten och ett brittiskt prospekteringsbolag i Gállok (även känt som Kallak) utanför Jokkmokk. Bolaget skulle provspränga för att testa malmen i ett än så länge gruvfritt område i Sápmi. Koloniseringen av Sápmi har pågått i många hundra år och fortsätter än idag, fortfarande har inte Samer självbestämmanderätt och sametinget har väldigt begränsat inflytande. Sommarens slag började med att fyra personer stoppade en grävmaskin genom att klättra upp på den, någon vecka senare blockerades vägen till provbrottsplatsen med bråte och ett torn som gick att sova i. Efter flera våldsamma polisinsatser började folk vakna och en lördag var ca 400 personer i skogen för att demonstrera. Det tar tid att bygga motstånd och den långa koloniseringen av människor har satt djupa spår som bl.a. gör många uppgivna och obenägna att tro på motstånd och förändring. Maktens metod: söndra och härska har hittills varit effektiv för att förstöra motståndet mot staten Sverige. Men något historiskt skedde i somras; det ofta splittrade sametinget kom överens om ett uttalande mot exploateringar i Sápmi. Vi hoppas vara den injektion energi som behövs för att tända gnistan i de koloniserade att resa sig och slå tillbaka. Vad som helst kan hända när anarkister och urfolk joinar kampen och slåss tillsammans. Läs mer om Kolonierna på: http://kolonierna.sehttp://kolonierna.wordpress.comMer om Gállok: http://www.whatlocalpeople.se

Klara Sager: har gjort dokumentärfilmen “Om bergen faller sönder” som handlar om uranjakt i Jämtlandsfjällen. Området som företaget provborrar i är Jovnevaerie samebys urgamla sommarbete och deras allra sista mark. Visar klipp från filmen och talar om det lokala motståndet och riskerna med provbrytningen.

Mer info om filmen hittas här: http://riks.filmcentrum.se/filmkatalogen/film/3535/om-bergen-faller-sonder/

*

Colonialism, capitalism and struggle.

Swedish and English. A moderated panel discussion with the activist group Kolonierna, who have been active in the fight against mining exploitation in Gállok, Klara Sager, who made the film ”Om bergen faller sönder” (“If the mountains fall apart”) about uranium resistance in Jämtland, and Tannie Nyboe, environmental activist for many years.

Welcome to listen to and participate in a conversation about colonization, capitalism and environmental struggles and the past, present and future of these issues. After a presentation of the participants and their respective projects, we discuss how capitalism and environmental degradation are linked, linked to e.g. colonization Which methods of struggle are most effective? Is it possible to create change witin our current system? How can one build alliances between locals and activists, which is not always the same people?

The participants :

Tannie Nyboe : Tannie has been engaged in various forms of environmental and climate activism for several years , first as an activist of Greenpeace and then through various leftist environmental campaigns and organizations. They are also in the environment-editorial on the Danish left movement’s news portal, modkraft.dk.

Kolonierna : Based on the battle of Gállok we want talk about the experiences of the struggle and how colonization works today. Last year, many of us were involved in the fight to protect Ojnareskogen from mining industrys greedy jaws, this year we fought against the state and a British exploration company in Gállok (also known as Kallak ) outside Jokkmokk. The company would test the ore in a, so far, mine -free area in Sápmi. The colonization of Sápmi has been going on for centuries and continues to this day. It takes time to build resistance and the long colonization of people have left deep scars, it makes many despondent and unable to believe in resistance and change. The strategy of divide and rule has so far been effective in destroying the resistance against the swedish state. But something historic happened in summer ; the often fragmented Saami Parliament agreed on a statement against exploits in Sápmi. We hope to be the injection energy needed to ignite the spark in the colonized to stand up and fight back. Anything can happen when anarchists and indigenous joins fight and fight together.

Read more about the colonies on : http://kolonierna.se , http://kolonierna.wordpress.com , More about Gállok : http://www.whatlocalpeople.se

Klara Sager: has made the documentary “If mountains fall apart” about Uranium hunt in the monutains of Jämtland. The area the company makes their testing in is ancient summer grazing place for the Jovnevaerie Sámi village, and their very last land. Klara will show clips from the movie and talk about the local resistance and risk of test mining. More info about the film can be found here: http://riks.filmcentrum.se/filmkatalogen/film/3535/om-bergen-faller-sonder/

_________________________________________________________

Media – Aggravation or Opportunity

English. A conversation about the conditions and need for non mainstreem media with representatives of Apatris, Greek anarchist newspaper, Rune Eltard-Sørensen, journalist and editor at Modkraft.dk. Moderator: Ossian Sandin

 What/Who is the mainstream media and what is their world like? What affects the reporting that reaches most of us through newspapers, television, radio and the internet? What power has the ones who report over of the general picture of the global situation and who decides which information is news. Is it possible to create a real alternative to the mainstream media, and if so, how?

Apatris: Greek anarchist magazine published in paper form, is free and is published monthly. ‘Apatris’ means stateless. http://infoapatris.blogspot.se

Modkraft.dk: An online magazine consisting of 12 different editors that are made for and by the political left and the alternative culture in Denmark. www.modkraft.dk

*

Media – Förtret eller Möjlighet

Engelska. Ett samtal om villkoren för och behovet av ickemainstreem media med representanter för Apatris, grekisk anarkistisk tidningRune Eltard-Sørensen, journalist och redaktör på Modkraft.dkModerator: Ossian Sandin

Vilka är mainstreammedia och hur ser deras världsbild ut? Vad påverkar den rapportering som når de flesta av oss genom tidningar, tv, radio och internet? Vilken makt har den som rapporterar över den generella bilden av världsläget och vem bestämmer vilken omvärldsinformation som är en nyhet. Går det att skapa ett reellt alternativ till mainstreammedia och i så fall hur?

Apatris: Grekisk anarkistisk tidning som ges ut i pappersform,är gratis och ges ut varje månad. ‘Apatris’ betyder statslös. http://infoapatris.blogspot.se

Modkraft.dk: En nättidning bestående av 12 olika redaktioner som görs för och av den politiska vänstern och det alternativa kulturlivet i Danmark. www.modkraft.dk

_________________________________________________________

Djurrätt och anarkism – så hänger det ihop

Vad  har djurrätt och anarkism gemensamt? Antispeciesistisk aktion är ett  nätverk av djurrättsaktivister som har sitt fokus på djurrätt men som  samtidigt vill belysa vikten av att förstå hur djurrättskampen ingår i  en större väv av andra kamper. I vårt föredrag presenterar vi en  grundläggande bild av antispeciesism och djurrätt och förklarar varför  vi menar att den djurrättsliga kampen inte går att separera från den  anarkistiska. Vi försöker även reda ut hur det kommer sig att just  djurrätt inte prioriteras lika mycket som andra politiska kamper eller  ofta glöms bort inom anarkism.

*

Animal Rights and Anarchism – that’s the connection

What does animal rights and anarchism have in common? Antispeciesistisk aktion is a network of animal rights activists which has it’s focus on animal rights, but at the same time wants to highlight the importance of understanding how the animal rights struggle is a part of a bigger weave of other struggles. In our lecture we introduce a basic picture of antispeciesism and animal rights and explane why we mean that the animal rights struggle can’t be separated from the anarchistic. We also try to sort out why animal rights is not as prioritized as other political struggles, or is often forgotten within anarchism.

_________________________________________________________

Arbete – Rättighet, skyldighet eller form för kontroll

Svenska

Välkommen att lyssna och delta i ett samtal kring arbete! I samtalet kommer Roland Paulsen och Unni Drougge diskutera kritik mot det rådande kapitalistiska systemets lönearbete. Vi reflekterar kring hur arbete har betraktas genom historien. Vi frågar oss om hur vi egentligen ser på arbete idag, som en rättighet eller skyldighet? Om arbetet idag är ett viktigt verktyg för självförverkligande eller en form av kontroll?  Vidare funderar vi om kamp för högre lön och bättre villkor är tillräckligt eller om nya målsättningar och kampformer kan utrönas ur arbetskritiken.  Vi blickar även framåt och undrar hur en framtid skulle se ut om arbetarna tar över produktionsmedel. Hur lång skulle en arbetsdag då vara? Hur kan vi organisera vi ett samhälle där ingen tvingas lönearbeta?

Medverkande: Unni Drougge, författare och grundare av SAMAE – Sammanslutningen av medvetet arbetsskygga element.

Roland Paulsen, författare och sociolog. Har tidigare skrivit boken ”Arbetssamhället – Hur arbetet överlevde teknologin”.

Moderator: Maja Hansen från Motarbetaren, Malmö

*

Work – A responsibility, a freedom or a form of control

In swedish.

Welcome to listen and participate in a conversation regarding work! In this workshop Unni Drougge and Roland Paulsen will discuss the critique against the capitalistic wage employment system. We contemplate over how work has been look at during history. We ask ourselves if we today view upon work as a right or a responsibility? And if work today have become a important tool for self expression or if it’s a form of control? Also we reflect about the struggle for higher salary and better work conditions is enough or if new ambitions and ways of struggles is to be found in the critique against work. We will also glance forward and wonder how the future will be if we would gain control of the means of production. How long will a working day then be? And how can we organize a society where no one if forced to work for wage?

Participating: Unni Drougge, author and founding member of SAMAE – union of conscious work shy elements.

Roland Paulsen, author and sociologist. Has previously written the book “Arbetssamhället – Hur arbetet överlevde teknologin”.

Moderator: Maja Hansen from Motarbetaren, Malmö

_________________________________________________________

Transformative Justice

English

We are told to call the police and rely on the criminal justice system to address violence.  However, if police and prisons facilitate or perpetrate violence against us rather than increase our safety, how do we create strategies to address violence that don’t rely on police or prisons.

Transformative justice is a developing movement from the US that seeks to provide individual justice while transforming the social conditions that perpetuate it.  It must also grow out of a locally specific analysis of violence and oppression and out of the challenges for individual and social justice.

We would like to talk about it more with you!

*

Transformative Justice

Engelska

Vi får lära oss att ringa polisen och lita på det straffrättsliga systemet för att hantera våld . Men om polis och fängelser underlättar för eller begår våld mot oss i stället för att öka vår säkerhet , hur skapar vi strategier för att ta itu med våld som inte förlitar sig på polis eller fängelser .

Transformative Justice är en rörelse på framväxt från USA som syftar till att ge individuell rättvisa och samtidigt omvandla de sociala villkor som förevigar det. Det måste också växa fram ur ett lokalt  och en specifik analys av våld och förtryck , samt ur utmaningarna för individuell och social rättvisa .

Vi vill gärna prata mer om det här med dig !

_________________________________________________________

* Parecon Sverige medverkar med sin workshop: ”2033 – livet i en demokratisk ekonomi” Fredag kl 18.30-20.00

Svenska.

“2033″ är en heldagsworkshop där vi målar upp en vision och modell av hur ett deltagaristiskt, frihetligt samhälle skulle kunna se ut. Vi försöker förmedla bilder och känslor av, men också förståelse för vissa grundläggande mekanismer i, hur vi tänker oss att ett frihetligt samhälle skulle kunna fungera. Det är den deltagarekonomiska modellen, som även Parecon Sverige förespråkar, vi vill förklara och åskådliggöra i “2033″. På bokmässan kommer vi och håller ett smakprov ur “2033″, med en kortare föreläsning och någon interaktiv del, förklarar och skapar vi bilder av hur en frihetlig ekonomi – en deltagarekonomi – skulle kunna fungera, hur beslut fattas och arbetsuppgifter fördelas osv.

_________________________________________________________

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s